جوزدار

جوزدار دماوند

روستای جوزدار یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن جوزدار