اسبی خونیک

اسبی خونیک دماوند

اسبی‌خونیک یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن اسبی خونیک