سرخ چشمه دماوند

روستای سرخ چشمه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند سرخ چشمه می باشد. ادامه خواندن سرخ چشمه دماوند