سنگ آسیابک

روستای  سنگ آسیابک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند سنگ آسیابک می باشد. ادامه خواندن سنگ آسیابک