هزاردشت دماوند

روستای هزاردشت

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند هزاردشت می باشد. ادامه خواندن هزاردشت دماوند