وردانه دماوند

روستای وردانه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند وردانه می باشد.

ادامه خواندن وردانه دماوند

ورجه دماوند

روستایورجه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند ورجه می باشد.

ادامه خواندن ورجه دماوند