کبوددره دماوند

روستای  کبوددره

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کبوددره می باشد. ادامه خواندن کبوددره دماوند