گل گنگک دماوند

روستای  گل گنگک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند گل گنگک می باشد. ادامه خواندن گل گنگک دماوند