روستای گندک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند گندک می باشد.

ادامه خواندن