زرشکی

روستای زرشکی دماوند

روستای زرشکی یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن زرشکی