سادات محله دماوند

روستای سادات محله

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند سادات‌محله می باشد. ادامه خواندن سادات محله دماوند