سرخه ده

روستای سرخه ده

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند سرخه ده می باشد. ادامه خواندن سرخه ده