شاطرمحمد سلفی دماوند

روستای شاطرمحمد سفلی

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند شاطرمحمد سلفی می باشد. ادامه خواندن شاطرمحمد سلفی دماوند