شاه بلاغی دماوند

روستای شاه‌ بلاغی

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند شاه‌بلاغی می باشد. ادامه خواندن شاه بلاغی دماوند