صالح آباد دماوند

روستای صالح آباد

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند صالح آباد می باشد. ادامه خواندن صالح آباد دماوند