می‌شینه دماوند

روستای می‌شینه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند می‌شینه می باشد.

ادامه خواندن می‌شینه دماوند