کالدشت بالا دماوند

روستای  کالدشت بالا

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کالدشت بالا می باشد. ادامه خواندن کالدشت بالا دماوند