کالدشت پایین دماوند

روستای  کالدشت پایین

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کالدشت پایین می باشد. ادامه خواندن کالدشت پایین دماوند