کالدشت پایین دماوند

روستای  کالدشت پایین

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کالدشت پایین می باشد. ادامه خواندن کالدشت پایین دماوند

کالدشت بالا دماوند

روستای  کالدشت بالا

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کالدشت بالا می باشد. ادامه خواندن کالدشت بالا دماوند