گرم آبسرد دماوند

روستای گرم‌ آبسرد

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند گرم آبسرد می باشد. ادامه خواندن گرم آبسرد دماوند